Cty Cổ phần công nghiệp Fuji Việt Nam -Nhà máy Fuji Sông Công tuyển dụng

Công ty cổ phần công nghiệp Fuji Việt Nam, Nhà máy Fuji Sông Công thông báo tuyển dụng